Haberler

TÜKİD OLAĞAN GENEL KURULU


Değerli Üyemiz; 

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısında 14 Haziran 2017 Çarşamba günü (bugün) saat 11.00 itibarıyla yeterli çoğunluk sağlanamamamıştır.

Çoğunluk sağlanamadığı için ikinci toplantı 21 Haziran 2017 Çarşamba günü gündem, yer ve saat aynı olmak şartı ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Saygılarımızla

TÜKİD Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1. Genel Kurul "Üye Katılım" tespiti ve açılış konuşması
2. Genel Kurul Başkanlık Divanın oluşturulması
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası
6. Gelecek dönem bütçesinin görüşülmesi ve oylanması
7. Tüzük Değişikliği
8. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
9. Dilek ve temenniler
10. Kapanış

Toplantı Yeri  :   Holiday İnn Airport Hotel

Toplantı Saati:  11.00

Adres             :   Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:35 34217 Bağcılar - İstanbul


Değerli Üyelerimiz,

Genel Kurul’da oy kullanma ile ilgili olarak aşağıdaki konuları bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.


1.      Olağan Genel Kurul toplantısında TÜKİD Tüzüğünün 15.1* maddesi gereğince üyelikte 365 gününü dolduran üyeler oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Bu çerçevede üyelikte 365 günü dolduramayan üyelerimiz bu genel kurula katılabilecekler ancak oy kullanamayacaklardır.

2.      Olağan Genel Kurul toplantısında oy kullanacak olan üyelerin aidat borcu bulunmaması gerekmektedir. Aidat borcu olan üyelerimiz Genel Kurul’un yapılacağı salona girmeden bu yükümlülüklerini yerine getirebilirler ve sonrasında oy kullanabilirler.

3.      Olağan Genel Kurul toplantısında TÜKİD Tüzüğünün 15.1* maddesi gereğince vekaleten oy kullanılması mümkün değildir. Ancak Tüzel Kişi üyeliklerinde aşağıda göreceğiniz tüzük maddesinde açıkça ifade edildiği şekilde oy kullanılması mümkün olacaktır.


* TÜKİD Tüzüğü

Madde 15-Olağan Genel Kurul Toplantı İlkeleri

Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

15.1. Katılma hakkı: Karar defterindeki tarihten itibaren, Dernek üyeliğinde 365 gününü dolduran üyelerin, genel kurulda bir oy hakkı vardır, Ayrıca önceki yıl / yıllara ait aidat ve/veya katılma payı borcu olmamalıdır.

Genel Kurula katılacak asil üyeler yönetim kurulunca düzenlenen ''Genel Kurul Üyeleri Listesindeki (Üye adı, delege adı soyadı, üye numarası, üyelik tarihi, üye grubu (Sanayici/ithalatçı/ihracatçı/Toptancı/Perakendeci/) bilgileri bu listede belirtilmelidir.) adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile bir Üyesi tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

Toplantı yeter sayısı sağlanmazsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıya yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile 2 kâtip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Başkan Vekili Başkanın direktifleri doğrultusunda toplantının yönetiminde başkana yardımcı olur. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ve başkan vekili ile birlikte imzalar. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

Vekâleten oy kullanılamaz.“ Ancak tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.  Üyeler, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeler listesi mülki idare amirliğine Yönetim Kurulu tarafından bildirilir.

 

 
Tüm haber girdileri